นโยบายสาธารณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การคลัง และงบประมาณการบริหารงานท้องถิ่น
Journals

slider image slider image slider image

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวก.... # 1472

ติดต่อขอลงบทความในวารสารศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อด้วยตนเอง : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้น 2 ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ ติดต่อทางไปรษณีย์ : ศู.... # 1234

:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.2 ฉบับที่.2 ก.ค. - ธ.ค. ปี 2557
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.2 ฉบับที่.2 ก.ค. - ธ.ค. ปี 2557
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 907
:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.2 ฉบับที่.1 ม.ค. - มิ.ย. ปี 2557
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.2 ฉบับที่.1 ม.ค. - มิ.ย. ปี 2557
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 704