ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
     นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม
     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
     นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

View : 1474