กิจกรรม

โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC”

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์.... # 700