วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

  1. เพื่อแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน
  2. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน
  3. เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  4. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น