บุคลากร

Displaying 1-9 of 1 result.

รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ


อาจารย์ ดร.ปะการัง ชื่นจิตร
ตำแหน่ง:กรรมการ


อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม
ตำแหน่ง:กรรมการ


อาจารย์ ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ

ตำแหน่ง:กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์

ตำแหน่ง:กรรมการ


อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ

ตำแหน่ง:กรรมการ


นางสาวธนาทิพย์ โชยดิรส
ตำแหน่ง:เลขานุการ


นางชมพู รื่นอายุ
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยเลขานุการ