นโยบายสาธารณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การคลัง และงบประมาณการบริหารงานท้องถิ่น
Journals

slider image slider image slider image

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวก.... # 1766

ติดต่อขอลงบทความในวารสารศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อด้วยตนเอง : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้น 2 ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ ติดต่อทางไปรษณีย์ : ศู.... # 1277

:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.7 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.7 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 1102
:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.7 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2562
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.7 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2562
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 998