นโยบายสาธารณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การคลัง และงบประมาณการบริหารงานท้องถิ่น
Journals

slider image slider image slider image

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวก.... # 2585

:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.10 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2565
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.10 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2565
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 91
:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.10 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2565
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
ปีที่.10 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2565
:: ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 69