นโยบายสาธารณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การเงิน การคลังและงบประมาณการบริหารงานท้องถิ่น

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนข....

อ่านรายละเอียด »


ติดต่อขอลงบทความในวารสารศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อด้วยตนเอง : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้น 2 ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ​ ติดต่อทางไปรษณีย์ : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง ....

อ่านรายละเอียด »