:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.5 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2560

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.5 No.2 ก.ค.-ธ.ค. 2560
::
Hit : 986
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
คุณค่าสาธารณะ ระบบอภิบาลในการจัดการภาครัฐ วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา อ่านบทความ
กลยุทธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ อ่านบทความ
การนำนโยบายป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลไปปฏิบัติ นรเศรษฐ์ จันทนป อ่านบทความ
ประสิทธิภาพในการนำนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วรากุล อุดมประมวล อ่านบทความ
สินเชื่อ : นัยต่อการพัฒนาระบบการเงินภาคเกษตรของไทย ปะการัง ชื่นจิตร อ่านบทความ
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล สมภพ ระงับทุกข์ อ่านบทความ
การจัดการน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพร เย็นยิ่ง อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน การพัฒนาองค์การ : กระบวนการของการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์การ แปลโดย รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ อ่านบทความ