:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.5 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.5 No.1 ม.ค.-มิ.ย. 2560
::
Hit : 1323
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การมองธรรมาภิบาลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ อ่านบทความ
บทวิเคราะห์ฐานความคิดเชิงปรัชญาเบื้องหลังแนวคิดเชิงระบบในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปะการัง ชื่นจิตร อ่านบทความ
การเสริมพลังอำนาจของประชาชนในการขับเคลื่อนงานการบริหารท้องถิ่นสู่การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน นิภาพรรณ เจนสันติกุล อ่านบทความ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร อรนิตย์ ธรเสนา อ่านบทความ
การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ กฤษณนันท์ นันจรูญ อ่านบทความ
ค่านิยมการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละชนรุ่น อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ อ่านบทความ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร โกสิน เทศวงษ์ อ่านบทความ
Diversity and Commonality of Corruption in some ASEAN Countries: An Analytical Observation หงส์สุดา บัวจันทร์ อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน : แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency – Based Learning เรียบเรียงโดย รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ อ่านบทความ