:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.4 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2559

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.4 No.2 ก.ค.-ธ.ค. 2559
::
Hit : 393
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
สังคมผู้สูงอายุในไทยกับการเตรียมความพร้อม วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล อ่านบทความ
ปัญหามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฟ้ารัตน์ สมแสน อ่านบทความ
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารแบบ คณะกรรมการหมู่บ้านกับแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณัฏฐพล คำสนิท อ่านบทความ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ จันทนา อินทฉิม อ่านบทความ
ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยกับสิงคโปร์ กฤติกา ไพรวัลย์ อ่านบทความ
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โรงงานผลิตอาหาร อาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็ง จังหวัดสมุทรสาคร เสริมขวัญ วงศ์ตลาดขวัญ อ่านบทความ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ประเทศไทย) วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ อ่านบทความ
นวัตกรรมความรู้เรื่องนโยบายต่างประเทศ และ การทูต (ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน : Public Administration and Public Affairs Nicholas Henry (2011) แปลโดย นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ อ่านบทความ