:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.4 ฉบับที่.1 ม.ค.- มิ.ย. 2559

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.4 No.1 ม.ค.- มิ.ย. 2559
::
Hit : 463
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
คุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มกับประสิทธิผลต่อองค์การ กรณีกรมสรรพากร วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ อ่านบทความ
บรรยายกาศในองค์การ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยส์ จำกัด นิคม เจียรจินดา อ่านบทความ
การศึกษาการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี ตำบลแม่ทา ตำบลห้วยแก้ว และตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณฐอร กรีฬา อ่านบทความ
นวัตกรรมการบริการ สาธารณะโดยองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยา จิตนุพงศ์ อ่านบทความ
ความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิพร เกตุแก้ว อ่านบทความ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำคัญอย่างไร ศิริพร เชาวลิต อ่านบทความ
ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วิรมล เวศสุนทรเทพ อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน ....... The ROI of Human Capital รวิภา ธรรมโชติ อ่านบทความ