:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.7 ฉบับที่.2 ก.ค.-ธ.ค. 2562

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.7 No.2 ก.ค.-ธ.ค. 2562
::
Hit : 1027
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
มุมมองของคนไทยต่อบทบาทประเทศจีน : ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้น วิพร เกตุแก้ว อ่านบทความ
การศึกษาภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างอาณาจักรโบราณผ่านศิลปะพระพิมพ์หริภุญไชย ฐานริณทร์ หาญกียรติวงศ์ อ่านบทความ
การจัดการประสานความร่วมมือขององค์กรเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา สู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ร.อ.ชำนาญ ทรงสิทธิกุล อ่านบทความ
กระบวนทัศน์แห่งอนาคตของรัฐประศาสนศาสตร์ สัญญา เคณาภูมิ อ่านบทความ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น นัยนา คำภักดี อ่านบทความ
การนำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไปปฏิบัติ ศึกษากรณีกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปณิธาน แก้วเซ่ง อ่านบทความ
การเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฮาดี สาและ อ่านบทความ
การนำนโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จ่าเอกวิวัฒน์ หิรัญรักษ์ อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน : “ถามเป็น ได้เปรียบ (Ask more)” เรียบเรียงโดย อ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร อ่านบทความ