:: วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ปีที่.7 ฉบับที่.1 ม.ค.-มิ.ย. 2562

วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal
Vol.7 No.1 ม.ค.-มิ.ย. 2562
::
Hit : 934
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ประวัติศาสตร์กับการคาดการณ์อนาคต ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อ่านบทความ
BRICS Plus : รูปแบบนวัตกรรมเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ วราภรณ์ จุลปานนท์ อ่านบทความ
งบประมาณกับการบูรณาการ ฟ้ารัตน์ สมแสน อ่านบทความ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจ กรณีการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส อ่านบทความ
“เขาให้ฉันเป็น‘นางร้าย’”: ภาพแทนและการกระทำการของผู้หญิงในละครโทรทัศน์ประเภทตบจูบ อนัญญา บุตรตัน,มณีรัตน์ งานพีรพงศ์,สุรพงษ์ ยิ้มละมัย อ่านบทความ
เสรีภาพในการชุมนุม: กรณีศึกษาการชุมนุมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กนกวรรณ พุ่มอยู่ อ่านบทความ
ประสิทธิผลการให้บริการด้านจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน กรภัทร์ บึงลี อ่านบทความ
การประเมินผลการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม รัศมี กัณหาจันทร์ อ่านบทความ
หนังสือน่าอ่าน : การคิดเป็นภาพ เสริมพลังให้บุคคลและองค์กรผ่านการร่วมมือกันแบบเห็นเป็นภาพ เรียบเรียงโดย อ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร อ่านบทความ