นโยบายสาธารณะองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การเงิน การคลังและงบประมาณการบริหารงานท้องถิ่น

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     พัฒนาการศึกษานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนข....

อ่านรายละเอียด »